Saint Susanna Parish

Ice Cream Social 8/2/2015

Photo's taken at the 8/2/2015 Ice Cream Social / Saint Susanna Feast Day

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Saint Susanna Parish eMail