Saint Susanna Parish

Solar Farm

Photo's taken in August, 2015 of the Solar Farm at Saint Susanna in Dedham MA

Saint Susanna Parish eMail